Икономическа информатика

 • Професия „Икономист – информатик”;
 • Специалност „Икономическа информатика”;
 • Разширено изучаване на англйски език
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • Трета степен на професионална квалификация;
 • Реализиран държавен план-прием само за учебната 2020 – 2021 година

Типов учебен план

Специалност „Икономическа информатика” е актуална специалност, която отговаря на изискванията на съвременните фирми, използващи високо интелигентни технологии и софтуерни продукти. Формира знания и умения в областта на приложението на информационните технологии в бизнеса. Това включва запознаване със спецификата на икономическите приложения на информатиката и информационните технологии, както и усвояване на спецификата на английския език в подобна област.

Специалността дава знания за разработването на информационни системи за бизнес приложения, основани на авангардни софтуерни и хардуерни решения: системен анализ, средства и технологии за изграждане на фирмени Web сайтове, моделиране и решаване на бизнес задачи, администриране на клиент/сървър бази от данни, информационна сигурност.

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ:

 • Работи отлично с компютър и умее да ползва програмни продукти, както и съвременни технологии за изпълнение на икономически задачи;
 • Познава и прилага правилата за работа с всички устройства от конфигурацията на една компютърна система;
 • Инсталира и администрира необходимия приложен и системен софтуер;
 • Използва приложен софтуер за въвеждане, обработка, съхраняване и извеждане на различни форми и отчети, справки и сведения;
 • Работи с интернет, уеб технологии, графични пакети програми;
 • Познава стопанското устройство на страната, съществуващите икономически отношения, процеси и явления, прави изводи за факторите, които ги пораждат;
 • Познава и прилага правните норми в работата на предприятието, правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;
 • Умее да работи в екип;

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Икономист-информатикът съблюдава операционните изисквания, стратегии и технологични решения на организацията, за да изгради рентабилна и ефективна система за постигане на целите.

Съчетанието на знания от двете  от най-атрактивни области  – икономика и IT сектора – обуславя голямото търсене на икономист-информатици със средно образование, които да могат да се включат успешно, с добри предложения за софтуерни решения, в отговор на икономически проблеми. Те са специалистите, които координират технологичните аспекти на работата с оперативните мениджъри.