Възобновяеми енергийни източници

  • Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”;
  • Специалност „Възобновяеми енергийни източници”;
  • Разширено изучаване на англйски език;
  • Трета степен на професионална квалификация;
  • Балообразуване: 2хНВО БЕЛ + 2xНВО Мат + М + ИТ.

Типов учебен план – разширено изучаване на чужд език
Типов учебен план – интензивно изучаване на чужд език

Двадесет и първи век определено е век, в който ще доминират два основни фактора – задоволяване на енергийните нужди на човечеството и опазването на околната среда. Влиянието на тези фактори ще бъде съществено както в геополитически план, така и в ежедневието на хората. Усилията на човечеството са насочени към пестене на класическите енергийни ресурси чрез използване на алтернативни и рационални начини на производство и потребление на електрическата енергия.

Възобновяемите източници на енергия (вятърната енергия, слънчевата енергия, водноелектрическата енергия, енергията от океаните, геотермалната енергия, биомасата и биогоривата) са алтернативи на изкопаемите горива, които допринасят за намаляването на емисиите на парникови газове, разнообразяват енергийните доставки и намаляват зависимостта от ненадеждни и непостоянни пазари на изкопаеми горива, особено на нефт и газ. Законодателството на ЕС за насърчаването на възобновяемите енергийни източници се разви значително през последните години. През 2018 г. беше договорена целта за 32 % дял на възобновяемите източници на енергия в потреблението на енергия в ЕС до 2030 г. Понастоящем се обсъжда бъдещата политическа рамка за периода след 2030 г.

Това е една нова специалност, отговаряща на потребностите за намиране на по-евтини технологии за производство на енергия и намаляване на вредните емисии в атмосферата. През периода на обучение учениците ще се запознаят детайлно с устройството и начина на работа на съоръженията, използващи възобновяеми енергийни източници , ще придобият знания, свързани с изчислението, проектирането, монтажа, поддръжката и ремонта им.

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ:

  • производство, експлоатация и ремонт на възобновяеми енергийни източници;
  • експлоатация и ремонт на инсталации;
  • организация и контрол на монтажните и ремонтните дейности на съоръжения и инсталации;
  • комуникативност и работа в екип.