Програмиране на изкуствен интелект

 • Професия „Програмист на изкуствен интелект”;
 • Специалност „Програмиране на изкуствен интелект”;
 • Интензивно изучаване на английски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • 26 места, 1 паралелка;
 • Балообразуване:
  1хНВО БЕЛ + 3xНВО Мат + 1хМ + 1хИТ.

Типов учебен план

 • работи с компютри (включително уеб базирани конфигурации и мобилни устройства), различни типове интелигентни вградени системи (интелигентни роботи, системи „интелигентен дом“ и мн. др.), операционни системи, езици за програмиране (алгоритмични езици), технически средства за печат, графика и анимация, специализирана литература, програмна документация и документация на софтуерни библиотеки, нормативни източници, спецификации на изискванията, технически проекти (дизайн, архитектура) на системата и др.
 • Разбира и използва различни компютърни системи за представяне на знания.
 • Владее езици за програмиране, софтуери за графика и анимация, инструменти за моделиране (Computer Aide d Software Engineering, CASE–). Използва средства за печат, специализирана литература, програмна документация и документация на софтуерни библиотеки, нормативни източници. Работи в интегрирани среди за разработка (Integrated Development Environment), с платформи за изкуствен интелект (Artificial Intelligence Platforrs), софтуер за разпознаване на реч (Natural Language Proce ssing) и изображения (Image Processing Software), софтуер за машинно обучение (Machine Learning So ftware).
 • Събира, съхранява, обработва и анализира големи масиви от данни, познава и използва алгоритми за машинно обучение с учител, обучение без учител, отделните видове инструменти като мрежи на Бейс, невронни мрежи, генетични алгоритми и др.
 • Познава и използва актуални софтуерни езици и платформи за изграждане на изкуствен интелект: Python, R, Java, Tensorflow, Pytorch, Caffe, Ruby, LISP и др.
 • Придобива умения за управление, анализ, оценка на въздействието и осмисляне на законовите и етичните аспекти при използване на изкуствен интелект. Придобива набор от когнитивни и метакогнитивни стратегии, свързани с моделирането на знанието и процесите и организацията на сложни структури и логически последователности. Запознава се с различни умения за идентифициране на „проблеми“ и определяне на съответното решение и неговото ефективно прилагане.
 • Използва различни системи за представяне на знания (логически средства, предикатно смятане, продукционни системи, семантични мрежи, фрейми и др.), създава и прилага сложни и комплексни модели и алгоритми, способни да събират, обработват, съхраняват и интерпретират информация, прилага основни методи от теорията на вероятностите и статистиката.
 • Използва различни инструменти и техники за извличане на знания от структурирани и неструктурирани данни, както и да разработва и поддържа интелигентни системи. Реализира програмни продукти с използване на методите и средствата на изкуствения интелект. Изучава възможностите за приложение на изкуствения интелект в различни области като: медицина и здравеопазване, икономика, образование, информационнокомуникационни технологии, производство, социални услуги, сигурност, реклама и др.
 • Работи по индустриални и научни проекти, свързани с развойна дейност, иновации и прилагането на изкуствен интелект.

Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Програмист на изкуствен интелект“ работи с „интелигентни“ роботизирани устройства, както и с всички устройства от конфигурацията на компютърната система (КС) и периферните устройства (ПУ), като познава принципното устройство и действие на компютърните системи и на основни видове ПУ.