Уникална за регионалната училищна мрежа образователна институция – Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи отвори врати на 15 септември 2020 г. в гр. Варна.

Новото държавно училище е създадено по инициатива на министъра на образованието и науката и се реализира в резултат на успешно сътрудничество между Технически университет, гр. Варна и Икономически университет, гр. Варна.

Гимназията е разположена в Учебен корпус на Технически университет. Учебните предмети от специфичната професионална подготовка ще се водят от преподаватели от двата университета, а за част от изучаваните дисциплини на разположение на ученици и учители ще бъдат предоставени и учебните лаборатории на висшите училища.

Държавен план-прием се определят и предлагат от академичните съвети на двата партниращи университета.

Гимназията е открита със заповед № РД-14-70 от 29 ноември 2019 г. на министъра на образованието и науката и обнародвана в  Държавен вестник, брой 97 от 10.XII.2019 г.

Със Заповед №РД – 14 – 45/ 31.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката, Академик Благовест Сендов е определен за патрон на Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи.