Системно програмиране

 • Професия „Системен програмист”;
 • Специалност „Системно програмиране”;
 • Разширено изучаване на англйски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • Балообразуване: 3 x НВО Мат + 1 х НВО БЕЛ  +  М + ИТ.

 

Една от най-актуалните и търсени специалности на пазара на труда свързана с подготовка на специалисти, умеещи да инсталират и конфигурират различни операционни системи и софтуерни продукти, обновяващи или контролиращи технологични процеси, както в производството, така и в бизнеса.

След завършване на обучението, обучаваните могат да работят в софтуерни фирми, чийто предмет на дейност е свързан с:

 • разработване на приложен софтуер;
 • създаване и поддръжка на бази от данни и приложения за тях;
 • Web-дизайн;
 • инсталиране, поддържане и администриране на операцион-ни системи и приложен софтуер;
 • компютърни мрежи и мрежов софтуер;
 • създаване и поддръжка на публицистични, електронни и др. издания.

Завършилите обучението си и придобили трета степен на професионална квалификация по професията “Програмист” имат право да постъпват на работа като програмисти, администратори на база данни, web – разработчици, администратори на компютърни системи и други софтуерни специалисти.