Свободни места за учебната 2020/2021 година

  • VIII клас – свободни места няма
  • IX клас – свободни места няма
  • X клас – свободни места:

    • професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Възобновяеми енергийни източници, дневна форма, 5 години срок на обучение –  2 места