ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

за учебната 2022/2023 година

График на дейностите за прием на ученици

  •  Записване след първо класиране: 13 – 15 юли 2022 година
  •  Записване след второ класиране: 21 – 22 юли 2022 година
  •  Записване след трето класиране: 1 – 2 август 2022 година

Работно време на комисията: 08:30 до 17:00 часа (зала 201)

При записване учениците, заедно с родител/настойник или упълномощено от тях с нотариално пълномощно лице предоставят следните документи:

  • Попълнено заявление по образец – изтегли
  • Оригинал на свидетелство за основно образование
  • Декларация за съгласие за обработка на лични данни – изтегли
  • Декларация съгласие – ученик – изтегли
  • Оригинал на медицинското свидетелство
  • Характеристика на средата – изтегли
 • ПрофесияСистемен програмист;
 • Специалност „Системно програмиране”;
 • Интензивно изучаване на английски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • 26 места, 1 паралелка;
 • Балообразуване:
  1хНВО БЕЛ + 3хНВО Мат + 1хМ + 1хИТ.
 • Професия Програмист на изкуствен интелект;
 • Специалност „Програмиране на изкуствен интелект”;
 • Интензивно изучаване на английски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • 26 места, 1 паралелка;
 • Балообразуване:
  1хНВО БЕЛ + 3xНВО Мат + 1хМ + 1хИТ.
 • Професия Програмист на роботи;
 • Специалност „Програмиране на роботи”;
 • Интензивно изучаване на английски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • 26 места, 1 паралелка;
 • Балообразуване:
  1хНВО БЕЛ + 3xНВО Мат + 1хМ + 1хИТ.
 • Професия Организатор интернет приложения;
 • Специалност „Електронна търговия”;
 • Интензивно изучаване на английски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • 26 места, 1 паралелка;
 • Балообразуване:
  2хНВО БЕЛ + 2xНВО Мат + 1хМ + 1хИТ.
 • ПрофесияТехник на енергийни съоръжения и инсталации;
 • Специалност „Възобновяеми енергийни източници”;
 • Разширено изучаване на английски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • 13 места, 0,5 паралелка;
 • Балообразуване:
  2хНВО БЕЛ + 2xНВО Мат + 1хМ + 1хИТ.
 • ПрофесияЕлектротехник;
 • Специалност „Електроенергетика”;
 • Разширено изучаване на английски език;
 • Дуална форма, 5 години срок на обучение;
 • 13 места, 0,5 паралелка;
 • Балообразуване:
  2хНВО БЕЛ + 2xНВО Мат + 1хМ + 1хИТ.