Проект 2023-1-BG01-KA122-SCH-000133759 по програма ЕРАЗЪМ+ „Трансформация и иновации - гаранция за реализация и инициативност (ТИГРИ)"

През учебната 2023/2024 година ПГКМКС “Академик Благовест Сендов” е бенефициер на проект 2023-1-BG01-KA122-SCH-000133759 по програма ЕРАЗЪМ+, Ключова Дейност 1. Темата на проекта е „Трансформация и иновации – гаранция за реализация и инициативност (ТИГРИ)“. Проектът е на стойност 33 135 Евро и е с продължителност 18 месеца.

Проект ТИГРИ подкрепя дигиталната трансформация на училището смело и грациозно, настройки сетивата ни, за да направим скок към иновациите, с ловкостта и решителността, присъщи на тигрите.

Проектът ще създаде условия за изграждане на цялостна училищна концепция с фокус върху ключовите компетентности, социалното и емоционалното образование.

Основна цел е повишаване на мотивацията на учениците и усъвършенстване на дигиталните и творческите им умения.

Планирани са три основни дейности: обучение на персонал, ученическа мобилност и наблюдение на работното място (job shadowing). Като резултат от обучителните курсове очакваме участниците да могат уверено да интегрират творчески стратегии в преподаването си и да споделят своя опит с колеги. Като резултат от ученическата мобилност очакваме участниците да усъвършенстват уменията си за създаване на медийно съдържание, да придобият увереност и мотивация да участват в училищния живот, да подобрят комуникативните си и социални умения в интеркултурна среда. Очаква се участниците в наблюдението да разберат новите тенденции в преподаването и ученето през 21-ви век и да допринесат за стратегическото развитие на училището.

Екипът на проекта включва: инж. Вяра Дукова – Директор на училището и ръководител на проекта, госпожа Величка Парушева – Заместник-директор по учебната дейност, Антония Андонова – Главен счетоводител, Евгения Василева – координатор на проекта, инж. Полина Кирилова – учител теоретично обучение и Албена Кунева – старши учител, английски език.

Еразъм+ в Барселона, Испания - 01.10.2023 - 08.10.2023

През месец Октомври учители от ПГКМКС “Академик Благовест Сендов” гр. Варна посетиха структурирани обучителни курсове на Europass Teacher Academy в Барселона, Испания, за да натрупат опит и нови умения във връзка с реализирането на дейностите по проект “Трансформация и иновации – гаранция за реализация и инициативност (ТИГРИ)” на програма Еразъм+, с номер на договор 2023-1-BG01-KA122-SCH-000133759, Ключова Дейност 1, сектор “Училищно образование”. Общо седем представители на училището реализираха мобилност на персонала, разделени в два тематични курса.

Първият се проведе в периода 01.10.2023 – 08.10.2023 година на тема “Photo and Video Making in your Classroom: the Educational Power of Multimedia”. В него участваха трима учители по Информационни Технологии: Полина Кирилова, Станимир Иванов и Пламена Янева. По време на обучението учителите са запознаха с различни видео формати, оборудване за заснемане, инструменти за показване на видео с YouTube и други видео платформи: канал, филтри, плейлисти, регламенти; опции, инструменти и помощни програми. Работиха с различни образователни видео платформи, за да приложат уменията в клас и в извънкласни дейности. Курсът включваше обучение за видеозаснемане: избиране формат/честота на кадрите и техники на заснемане. По време на самото обучение учителите създадоха собствени видеопразентации. От придобитата квалификация ще се възползват техните колеги от училище, учениците от осми клас, както и ученици от по-горните класове.

Вторият обучителен курс се състоя между 22 и 29 октомври и внего бяха включени четирима учители по английски език: Албена Кунева, Елена Станчева, Евгения Василева и Мариета Радева. Темата на обучението беше “Teach with a Twist! Motivate your Students with Creative Teaching Strategies”. Програмата на обучителната организация включваше дейности, като прилагане на стратегии за мотивиране на учениците, мисловни стратегии и стратегии за насърчаване на критичното мислене, запознаване с науката за творчеството и с проблемно базираното обучение. Учителите взеха дейно участие и проявиха инициативност и креативност по време на обучителните дейности. Предстои участниците да интегрират в преподаването си усвоените умения и знания и да модифицират заедно в екип учебния тематичен план на базата на придобитите нови компетентности.

Двете обучения бяха предвидени в изпълнение на целите на настоящия проект, а именно: Повишаване на мотивацията на учениците и усъвършенстване на дигиталните и творческите им умения чрез подобряване на педагогическите компетентности на учителите по английски език и по ИТ; Създаване на условия и подкрепа за изграждане на цялостна училищна концепция за дигиталната трансформация с фокус върху ключовите компетентности, социалното и емоционалното образование; Интернационализация на училището. След края на курсовете, учителите по английски език споделят, че се чувстват по-сигурни да използват дигиталните технологии в ежедневното си преподаване. Те ще направят крачка напред към модернизиране на обучението по английски език, за да бъдат по-близо до своите ученици, включвайки ги в ангажиращи интерактивни дейности. Учителите по ИТ споделят, че са удовлетворени от наученото и от осъществен контакт с училище в Португалия със същия профил като нашето. Те са ентусиазирани да започнем работа по изготвяне на съвместен Еразъм+ проект.

Освен обучителните програми, към двата курса имаше предвидена културна програма за запознаване на участниците с традициите, духа, културното и историческото наследство на Испания. Участниците имаха възможност през свободното си време да разгледат голяма част от забележителностите на космополитна Барселона – градът, класиран на трето място по красота в света.

Еразъм+ в Анталия, Турция - 11.12.24 - 16.12.24

Посещение на преподаватели в Турция по проект Програма „ЕРАЗЪМ+”, КД1 “Трансформация и иновации – гаранция за реализация и инициативност (ТИГРИ)”, Job Shadowing – Анталия, 11 – 16.12.2023 г.

Турция – вълшебната среща между Изтока и Запада. В съвременна Турция ориенталското не се натрапва. То привлича по модерен и светски начин. Приказката на Ориента винаги е пъстра и омайваща, но тук за образованието се грижат учители, притежаващи супер уменията на 21-ви век.

Трима участници в мобилност – наблюдение на работното място от ПГКМКС “Акад. Благовест Сендов” гр. Варна, г-жа Величка Парушева, ЗД УД, г-жа Евгения Василева, учител по АЕ и г-жа Полина Кирилова, учител по ИТ и Технологии, посетиха различни образователни институции в град Манавгат, за да разширят своите познания и опит в образователната сфера. Това беше невероятна възможност за тях да наблюдават различни уроци и да споделят опит с турските колеги,  после да го приложат на своето работно място.

Първият ден от Job Shadowing програмата те посетиха частния Parmak iZi koleji в Манавгат, където се срещнаха с ръководството и посетиха класни стаи. Директорът обясни, че сред най-съществените разлики между частните и държавни училища е материалната база – много по-добра в частните училища и колежи: повече пространство, повече техника, по-добри условия за хранене, повече нагледни пособия. Навсякъде са изложени проектни работи и творби на учениците, а класните стаи имат табелки с номер, буква и наименование, например 8А – Дракон. Учениците могат да се преместват от една паралелка в друга в зависимост от успеха си. В частните училища има средно по 15 деца в клас, заниманията са интерактивни, а учебната среда –  привлекателна и мотивираща. Създадена е атмосфера на доверие между учители и ученици – децата са привързани, могат спокойно да отидат до учителя и да го прегърнат. Учителите наблюдаваха интерактивен урок по музика с прилагане на игрови техники, както и уроци по английски език с интерактивна дъска.

Следваща институция, частната гимназия Özel Manavgat Koleji, наш пряк партньор, отвори широко вратите си за да сподели опит и иновации. След задължителния чай, по време на който не се говори за работа, директорът показа на колегите училището. Всички стаи са оборудвани с интерактивни дъски, стените са шарени, обсипани със средства за онагледяване и представяне – картини, графики, рисунки, стенописи, плакати, портрети. Модерни лаборатории по науки, спортни съоръжения, пространство и уют. Учителите с гордост и готовност говорят за методите си на преподаване, материалите, платформите и всичко, което би представлявало интерес за един наблюдаващ учител. Впечатление прави фактът, че учениците нямат право да използват мобилните си телефони по време на престоя си в училище. Те се съхраняват на специално определени места до приключване на учебния ден. Както стана ясно, това правило важи не само за конкретното училище, то се прилага навсякъде.

Вторият ден беше отреден за държавните училища. Колегите посетиха държавното училище Manavgat Kemer Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi, където наблюдаваха  уроци по немски език, информационни технологии и компютърна графика. Учителите бяха възхитени от методите и подходите, които техните турски колеги използваха в класната стая. Те имаха възможност да видят как се използват технологиите за подобряване на образователния процес и как се развива творческото мислене на учениците. Турските учители споделиха различни аспекти от работата си и на свой ред зададоха много въпроси. В Турция се полага допълнителен изпит за учителска правоспособност, независимо от университетската специалност, и това, по думите на турските колеги, съвсем не е лесно. Усеща се, че е изключително престижно да си учител.

В Manavgat Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı – професионална техническа гимназия, участниците имаха възможност да видят специализираните образователни програми в областта на електрика, електроника и компютърни технологии. Това беше ценен опит за тях, който ще ги вдъхнови да внедрят нови и интересни методи в своето училище в България. Създадени бяха контакти за бъдещи партньорства по проекти и програми на Европейския съюз. Едното от училищата ни подари няколко броя от своето месечно списание, и даде идея, която се надяваме на приложим. Публикациите в списанието обхващат различни аспекти от училищния живот – проекти, учебни екскурзии, работи на ученици, интервюта и др. Отново учителите се убедиха в неразривната връзка между образование, обществен живот и бизнес – училището е отворено към местната общност и е привлякло фирми и алумни, които подкрепят издаването на списанието.

Културната програма също така включваше посещение на античния град Сиде и Анталия, места с богатата история, руини на храмове и  кули, които свидетелстват за величието на гръко-римската епоха. Самият Манавгат е място, надарено с красота на природата..

Програмата включваше и посещение на Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – гимназия по туризъм. Регионът е привлекателна туристическа дестинация. Това обуславя връзката между предлаганите образователни специалности и нуждата от специалисти за бизнеса, връзки, каквито и нашата гимназия се стреми да изгражда.

Участниците се завърнаха в България след Job Shadowing, изпълнени с нови идеи и вдъхновение, които намериха при турските си колеги. Планира се не само да споделят своя опит, но и да внедрят новите методи и подходи в своето работно място, с цел подобряване на образованието и развитие на учениците. Работата вече е в процес.

Мобилността Job Shadowing по програма Еразъм+ предоставя на учители и други образователни специалисти възможността да наблюдават и споделят опит с колеги от други държави. Това е ценен опит, който помага за преодоляване на граници и насърчаване на обмен на добри практики в образованието. Наблюдението на опита на колеги в други европейски училища е мощно средство за интегриране на учителите в процеса на учене през целия живот, като ги включва в дейности, пряко кореспондиращи с Европейската референтна рамка на ключови умения, като дигитална компетентност и предприемчивост. Ние вярваме, че международните проекти имат огромния потенциал да подобрят качеството на образованието и да подготвят по-пълноценно учителите и учениците за бъдещи предизвикателства.