Национална програма „Чиста и околна среда“

 Национална Програма „Чиста околна среда – 2022“ към МОСВ и в нея да публикуваш следната информация: „През 2022 г. екип от ученици и учители от ПГКМКС разработи, спечели и реализира проект към ПУДООС по НП на МООСВ „Чиста околна среда – 2022″. В резултат от реализацията на проекта бе облагородено пространството около сградата на училището с 4 беседки, 5 пейки, къщички за птици, нова цветна градина с капково напояване, кошчета за разделно събиране на отпадъци и други. Бе закупена моторна косачка за поддържане на околните тревни площи.“