Национална програма „Бизнесът преподава“

Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА – Обща цел Изпълнението на настоящата програма ще има като краен ефект повишаването качеството на преподаването и формирането на знания и умения в областта на STEM компетентностите.

  • Конкретни (специфични) цели създаване на партньорства между училища и компании;
  • Актуализиране и разширяване на знанията и уменията на преподавателския състав в образователните институции в съответствие с развитието на технологиите и изискванията на пазара на труда чрез придобиването на най-актуалната информация за развитието на технологиите и тяхното приложение в различни професионални области;
  • Включване на представители на бизнеса в учебния процес и иновации в преподаването.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ – Мотивиране на учениците за обучение в STEM професии и профили;

Запознаване с практическата приложимост на технологиите по изучаваните профилиращи предмети и специалности от професии:

  • Представители на бизнеса подпомагат преподаването в клас.

Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“ Семинарите се провеждат в училища, които обучават ученици от I до XII клас. Представители на предприятия от секторите на STEM професиите и профилите запознават учениците с новости в технологичния сектор и провеждат кратки демонстрационни обучения в рамките на 2 учебни часа до 2 пъти в годината.

  • 04.05.2022-Семинарно обучение на фирма „Орак Инженеринг“. Работа с 3D принтер

На 04.05.2022г. по Национална програма „Бизнесът преподава“, Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“, ученици от ПГ КМКС от град Варна получиха най-актуалната информация за развитието на 3D принтерите и тяхното приложение в различни професионални области директно от представители на бизнеса „ Орак Инженеринг“. Пред тях специалистите демонстрираха целия процес на 3D принтирането, а учениците докоснаха изработения краен продукт.
Изпълнението на настоящата програма има за цел повишаването качеството на преподаването и формирането на знания и умения в областта на STEM компетентностите.