Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“ е една от двете напълно нови национални програми, които МОН предлага да финансира през 2022г. Тя ще бъде реализирана през учебната 2022/2023г. и се предвижда да достигне до 70 000 ученици в на практика всички държавни и общински държавни училища. Предвиденият бюджет за програмата е сериозен – 90 млн. лв. Срокът за публично обсъждане, коментари и предложения към предложената национална програма е 26.04.2022г. Какво предвижда работният вариант на националната програма и какво пропуска на този етап?

Целта на национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ е да подпомогне формирането у учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочен е към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности. Това безспорно е изключително необходимо не само на фона на 24 месеца дистанционно обучение, което често откъсваше учениците от класните стаи и от възможността да взаимодействат със своите съученици. Насърчаването на работата в екип е изключително важно и от гледна точка на това, че все повече работодатели държат работната ръка да има умения за колективна работа.

Националната програма съдържа два модула – Изкуства и Спорт. По нея ще могат да кандидатстват всички държавни и общински училища, както и Националният дворец на децата. В програмата ще могат да участват и ученици от частните училища, но само като партньор на държавни или общински училища. Програмата разделя училищата на две големи групи – училища с под 400 ученици и училища с 400 и повече ученици. Първата група (училищата с под 400 ученици) ще могат да кандидатстват с 4 групи/ отбора – до 2 групи по Модул 1. Изкуства и до 2 отбора по Модул 2. Спорт. Училищата, в които се обучават 400 и повече ученици ще могат да кандидатстват с до 6 групи/отбора – до 3 групи по модул 1. и до 3 отбора по Модул 2. Всяко държавно или общинско училище може да кандидатства самостоятелно или в партньорство с частно училище.

Програмата насърчава единствено колективните спортове и изкуства. Така например по Модул 1. Изкуства ще бъдат подкрепяни групи в следните направления:

  1. Музикално изкуство: вокални групи (за изпълнението на забавни и естрадни песни; класическа музика; народни песни), инструментални групи/оркестри (за изпълнението на класическа музика; съвременна музика; народна музика

     2. Танцово изкуство: класически танц; съвременни танци и улични стилове; танци на народите, включително български народни танци

     3. Театрално изкуство: поставяне на сценични задачи

По направление Спорт ще бъдат подкрепяни отбори по волейбол, баскетбол и футбол.

Ръководители на групите и на отборите ще могат да бъдат учители от съответното училище и/или външни специалисти. Бюджетът на всяка група/отбор може да включи и командировъчни разходи за външен специалист до 800 лв. на група. Специфично рестриктивно изискване към групите по Модул Спорт е учителите, които ги водят да бъдат специалисти по съответния спорт (баскетбол, волейбол или футбол). Ако училището не разполага с такъв специалист, то задължително трябва да потърси външен треньор, който е включен в регистъра на спортно-педагогическите кадри.

Групите и отборите ще имат занимания до 80 часа на учебна година и по 2 часа седмично. Според проектът за Национална програма, един ученик ще може да участва само в една група или в един отбор.

Националната програма предлага добро финансово обезпечаване за всяка група или отбор. Предвидено е групите по Модул 1 да бъдат финансирани с до 8 800лв., а отборите по Модул 2 с до 7 800лв. Тези средства ще включат не само хонорарите на учителя/учителите: заложено е хонорарът за един час да бъде 18,50лв., така както е по проект „Подкрепа за успех“ и ред други програми. В бюджетът на всяка група може да бъдат включени разходи за закупуване на сценично облекло/носии или спортни екипи, декори, музикални инструменти, оборудване за спортни съоръжения и ред други. На практика това ще бъде голямата част от бюджета за функционирането на всяка група. Училищата ще имат възможност чрез програмата да обзаведат театрални студиа, сцени, спортни съоръжения и ред други неща, които към този момент те финансират трудно. Важно е да подчертаем, че предложението на МОН е бюджетът за всяка група да НЕ бъде на принципа на „плоските ставки“ (както бе по проект „Подкрепа за успех“), а за всяка група да се изработва проекто-бюджет с конкретни разходи. Предвидено е те да бъдат реализирани до края на учебната 22/23 учебна година, като МОН препоръчва разходите за оборудване да бъдат направени още в началото на учебната година. Допълнително облекчение за училищата е, че според проектът на Национална програма училищата ще получат финансирането за одобрените групи/отбори еднократно, веднага след тяхното одобрение.

Проектът на Национална програма предвижда също така да бъдат организирани – на общински или регионален принцип – състезания и съвместни изяви на отборите и групите от различни училища. За това училищата – домакини ще получат допълнително финансиране.

По програмата през учебната 2022/2023 учебна година в ПГКМКС – Варна ще бъдат сформирани два спортни отбора за младежи във възрастова група 8 – 10 клас:

  • Футбол
  • Баскетбол

Треньори на отборите ще бъдат външни за училището.

Ще бъде сформирана група по характерни танци (народни), в трета възрастова група 8 – 12 клас. Хореографът ще бъде външен изпълнител.

Със средства по националната програма, ще бъде открита театрална трупа в трета възрастова група 8 – 12 клас.

Във връзка с описаното по-горе ПГКМКС търси да назначи външни треньори по Футбол и Баскетбол, и художествен ръководители по Характерни танци (народни), и театрална трупа.

Публикувано на 26.05.2022г.