Промишлена естетика и дизайн

 • Професия „Техник – приложник”;
 • Специалност „Промишлена естетика и дизайн”;
 • Интензивно изучаване на англйски език
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • Трета степен на професионална квалификация;
 • Реализиран прием само за учебната 2019 – 2020 година в ЧПГИТКН към ТУ – Варна

Типов учебен план

След завършване на обучението по специалността „Промишлена
естетика и дизайн“ – трета степен на професионална квалификация, обучаваният трябва да:

 • разработва проекти и графични изображения;
 • създава триизмерни форми /3D-форми/ чрез оформяне, обработка и съчетаване на разнообразни по състав и структура материали;
 • използва софтуер с цел разработване, изграждане, съчетаване и формиране на визуални елементи като линии, пространства, обеми, цветове за постигане на желани ефекти;
 • създава композиции и ги гравира върху метал и/или други неметални материали, гравира и печата мотиви, орнаменти, гравюри, търговски марки, фигури или надписи на плоски или изпъкнали повърхности;
 • скицира, копира готови дизайни или надписва работни или мострени модели за получаване на шаблони;
 • изгражда композиции в различни цветови гами;
 • познава основните цветови модели, използвани в печатни и електронни публикации;
 • изгражда композиции от сложни битови предмети от натура;
 • изгражда вярна конструкция и характеристика на всеки предмет и детайл;
 • осъществява маркетингово проучване;
 • разработва идейни варианти;
 • изработва дизайнерски проект на промишлена форма;
 • създава макет на промишлената форма на изделието;
 • изработва образец /прототип/;
 • посочва цветово решение на изделието;
 • извършва декоративна и повърхностна обработка за нанасяне на покритие;
 • проектира самостоятелно лога, брошури, календари, карти;
 • оформя дизайна на печатни и електронни материали (книги, брошури, реклами и др.);
 • извършва предпечатна подготовка на книги, брошури, каталози и др.;
 • разработва идеи и концепции за разнообразни обекти от съвременния бит.