Микропроцесорна техника

 • Професия „Техник на електронна техника”;
 • Специалност „Микропроцесорна техника”;
 • Разширено изучаване на англйски език
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • Трета степен на професионална квалификация;
 • Реализиран държавен план-прием само за учебната 2020 – 2021 година

Типов учебен план

Използването на микропроцесори позволява да се създават разнообразни електронни устройства въз основа на един тип микропроцесор, като се използват едни и същи програмни средства за създаване на фамилия управляващи програми. Това предопределя висока серийност и ниска цена на микропроцесорите, както и ниска стойност за разработка на софтуер, а в резултат – бърза разработка и невисока цена на изделията.
Развитието на технологиите за проектиране и производство на интегрални схеми води до създаването на все по-сложни и по-производителни микропроцесори.

Професиите от от направление
„Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника” са с висока степен на реализация. Придобиват се знания и умения за преобразувателна и микропроцесорна техника, приложен софтуер;  професионални компетенции за  работа с приложни програмни продукти, проектиране, диагностика и ремонт на компютърни  и микропроцесорни системи.

След завършване на обучението си учениците могат да се реализират във фирми в областта на електрониката, компютърните системи.

Учениците изучават предмети по обща, отраслова и специфична професионална подготовка. Придобиват знания по електротехника, градивни елементи, техническо чертане и документиране, аналогова схемотехика, цифрова схемотехника. Придобиват умения по електромонтажна практика, практика по схемотехника и лабораторна практика по електрически и електрони измервания. Придобитите знания и умения подготвят учениците за по-лесно усвояване на специфичните предмети, свързани с професията „Техник на електронна техника“. В часовете по специфична професионална подготовка учениците получават компетентности по преобразувателна техника, приложен софтуер, микропроцесорна техника;  работа с приложни програмни продукти и асемблер за микроконтролер, компютърни и микропроцесорни системи. Учениците придобиват практически умения по микропроцесорна техника и системи, специални електронни измервания.

След завършване на обучението си учениците могат да извършват:

 • монтаж и демонтаж на компоненти и функционални възли на микропроцесорната техника;
 • ремонт на дефекти в микропроцесорната техника;
 • тестване изправността и настройка на микропроцесорна система със специализиран софтуер;
 • експлоатация и поддръжка на микропроцесорна техника;
 • поддръжка и ремонт на интелигентни системи за събиране и обработка на информация, чрез микропроцесори;
 • документиране и анализ на текуща информация за функциониране на електронни устройства;
 • консултантска дейност с клиенти за продажба на съвременни микропроцесорни изделия и цифрови системи.

Всичко това дава богати възможности за работа във фирми, работещи в областта на електрониката, както и продължаване на обучението във висши учебни заведения в страната и чужбина.