Машини и системи с цифрово програмно управление (ЦПУ) – дуална форма на обучение

 • Професия „Машинен техник”;
 • Специалност „Машини и системи с ЦПУ”;
 • Разширено изучаване на англйски език
 • 5 години срок на обучение;
 • Трета степен на професионална квалификация;
 • Реализиран прием за учебната 2020 – 2021 г. 

Типов учебен план:


Какво представлява дуалната система на обучение

След завършване на обучението по специалността „Машини и системи с ЦПУ“ – трета степен на професионална квалификация, обучаваният трябва да:
 • Прилага основните принципи на програмирането на металорежещи машини с ЦПУ;
 • Рационално използва различните команди;
 • Познава основните принципи при изготвянето на управляващата програма;
 • Оптимизира управляващи програми за детайли със средна сложност за основните групи металорежещи машини с ЦПУ;
 • Извършва различни видове настройване на машините и технологичната екипировка
 • Извършва техническо обслужване и поддръжка на автоматични линии, манипулатори и роботи, агрегатни машини, полуавтоматични и автоматични металорежещи машини;