Програмиране на роботи

 • Професия „Програмист на роботи”;
 • Специалност „Програмиране на роботи”;
 • Интензивно изучаване на английски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • 26 места, 1 паралелка;
 • Балообразуване: 1хНВО БЕЛ + 3xНВО Мат + 1хМ + 1хИТ.

 Типов учебен план

Държавен образователен стандарт

След завършване на обучението по специалността „Програмист на роботи“ – трета степен на професионална квалификация, обучаваният трябва да:

 • работи с всички устройства от конфигурацията на компютърната система (КС) и периферните устройства (ПУ), познава принципното устройство и действие на компютърните системи и на основни видове ПУ
 • Борави с основните среди за разработка на софтуер за микроконтролери. Владее съвременни езици за програмиран
 • Конструира, програмира и управлява различни видове роботи и роботизирани модули.
 • Запознат е с общата характеристика на софтуера, поддържащ приложения на „Интернет на нещата“
 • Програмистът на роботи познава различните видове сензори, задвижвания на роботи и манипулатори, разпознаване на образи, специализиран софтуер и програмиране, човеко-машинен интерфейс, управление на роботизирани и мехатронни системи, системи с изкуствен интелект, промишлени и битови роботи.
 • Запознат е и може да прилага някои от най-новите  високотехнологични решения в различни области.
 • Използва софтуер за 3D моделиране и анимация, запознат е със съвременните технологии на 3D печат и сканиране.
 • Програмистът на роботи участва в разработването и реализирането на индустриални и научни проекти, свързани с развойна дейност, иновации и възможности за прилагане на роботи и роботизирани системи.
 • Изучава възможностите за приложение на роботите в различни области като: медицина и здравеопазване, икономика, образование, информационно-комуникационни технологии, производство, социални услуги, сигурност, реклама и др.

Възможности за продължаване на професионалното обучение:

След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Програмист на роботи“ обучаваният може да продължи обучението си по други професии от професионално направление 481 „Компютърни науки“ във висши училища; могат да завършат специализация в областта на информатиката и компютърните науки; могат да придобият сертификати за заемане на специфични длъжности в софтуерните компании.