Електронна търговия

 • Професия „Организатор интернет приложения”;
 • Специалност „Електронна търговия”;
 • Интензивно изучаване на англйски език;
 • Дневна форма, 5 години срок на обучение;
 • Трета степен на професионална квалификация;
 • Балообразуване: 2хНВО БЕЛ + 2xНВО Мат + М + ИТ.

Типов учебен план

Организаторът интернет приложения:

 • отговаря за основните процеси в WEB базирани системи за електронна търговия, като актуализира съдържанието и софтуера на сайта, поддържа контакти с клиенти и посредници, следи за качественото и навременно предоставяне на услугите, съдейства за представянето на приложението и неговите продукти в каналите за онлайн и традиционна реклама, анализира постигнатите резултати. В дейността си комбинира отговорности, свързани с WEB технологиите, продажбите и анализа на данни.
 • В своята работа организаторът интернет приложения използва различни WEB технологии, с помощта на които структурира съдържанието и създава връзки между различните му части, като спазва установените технически спецификации и стандарти.
 • Обработва графични изображения, което включва тяхното създаване,преобразуване от един формат в друг, мащабиране, оцветяване, създаване на композиции с помощта на специализирани софтуерни продукти за работа с растерна графика. Създава стилови набори, като избира цвят, шрифт, размери на елементите на съдържанието и по този начин оформя цялостния дизайн на страниците.
 • определя необходимото ниво на сигурност на приложенията и данните, избира протоколите, сертификатите и технологиите за комуникация според целите, предназначението и целевата група потребители на приложението.
 • публикува готовите проекти в интернет, като използва програми за трансфер на файлове или вградените инструменти в програмите за администриране на сървъри.
 • Отговаря за актуалността на информацията, адекватното и професионално представяне на предлаганите продукти в електронния магазин.
 • прилага различни методи за събиране на данни с цел проучване на пазари, потребителско поведение, потребности и др. В резултат на извършените проучвания прави предложения за оптимизиране на бизнес процесите.
 • притежава умения за работа в екип, проявява отговорност, комуникира ефективно с колеги и клиенти, спазва срокове, има творческо и аналитично мислене, може бързо да се адаптира към нови задачи и да се справя в критични ситуации.
 • владее чужди езици на ниво, позволяващо му да извършва ефективна комуникация по професионални теми, и да работи със специализирана документация, да разучава за кратко време постоянно обновяващите се технологии.
 • периодично участва в семинари и обучения, посветени на електронната търговия и WEB технологиите, за да следи новостите в тези динамично променящи се области, да разширява и надгражда професионалната си компетентност, за да отговори на технологичните и пазарните предизвикателства в своята работа.
 • притежава познания в областта на предприемачеството, умее да убеждава и представя аргументи в полза на своите идеи и решения. Сътрудничи си с екип от различни специалисти – програмисти, WEB разработчици, фотографи, продуктови мениджъри, рекламодатели, анализатори и маркетолози, работи съвместно с доставчици и изпълнители.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор интернет приложения“, могат да продължат обучението си по друга професия от професионално направление „Приложна информатика“.

Завършилите обучение за придобиване на професионална квалификация по професията „Организатор интернет приложения“ притежават необходимите компетентности и могат да се явят на изпити за получаване на международно признатите професионални сертификати от групата на Microsoft Technology Associate Developer exams и на Adobe Certified Associate в оторизираните за целта тестови центрове.