Социално и емоционално образование чрез въвеждане на нова методика за работа в екип – проект N:1

В съвременната образователна система се наблюдава нарастваща необходимост от адаптация към променящите се образователни и социални изисквания. В този контекст, като иновативно училище се стремим към следните действия:

1. Екипна работа в учебния процес: Акцентирането на колективни методи на обучение цели развитието на ключови умения у учениците, като критично мислене, решаване на проблеми, креативност и ефективна комуникация. Чрез този подход се стимулира активното сътрудничество и обмяната на идеи.

2. Формиране на характер: Освен академичните умения, важно е да се работи и по изграждането на личностни качества на учениците, които да ги подготвят за динамичния свят извън учебната зала. Сред тях са любопитството, лидерството и способността за адаптация.

3. Имидж на училището: Важно е училището да бъде възприемано като прогресивно и ориентирано към бъдещето, като така се привличат ученици и родители, желаещи съвременно и качествено образование.

4. Социални и емоционални компетентности: Цялостният училищен подход трябва да включва не само академично обучение, но и работа по развитието на социални и емоционални умения, които са от съществено значение за благополучието на индивида.

5. Преосмисляне на моделите: Съществуващите практики трябва да бъдат преразгледани в светлината на съвременните изисквания, като се подчертава значение на сътрудничеството и хуманния подход в образованието.

Основна цел е постигането на по-голяма ангажираност и активно участие на учениците в учебния процес, като същевременно се подготвят за живота извън училището.