Уважаеми ученици от X клас, XI и XII клас, на основание: чл. 258 и чл.259 от ЗПУО, чл. 31 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, раздел III – чл.29, чл.30 и чл.31 от ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ и училищните учебни планове за учебната 2022/2023г.

А. Във връзка с приключване на учебната година и оформянето на годишния ви успех, по УУП трябва да проведете производствена практика (ПП) – 64 часа. 

Имате три възможности:

  1. Да изберете самостоятелно индивидуално работно място в реална работна среда( фирма/предприятие/ателие/ печатница/ арт студио/ друго)  със същата или сходна сфера на дейност до вашата специалност срок за подаване на документи – 01.05.2023г за 12 клас; 01.07.2023г за 10 и 11 клас;
  1. Да проведете ПП на територията на училището в училищна среда(учебните кабинети) под ръководството на учител по специален предмет.

3.Да кандидатстване за обявените места от нашите партньори – срок за подаване заявление  – 01.04.2023г за 12 клас; 01.05.2023г за 10 и 11 клас;

Б. Оформяне на годишна оценка

Последният ден от ПП, в сградата на  ПГКМКС “Акад. Благовест Сендов“ – град Варна,  учениците представят набора от документи, които са представили на работодателя, който ги е попълнил и  по тях  учителят оформя годишна оценка на ученика, избрал да проведе ПП в реална работна среда

Дейности и процедура по провеждане на производствена практика  в реална работна среда

I. График на дейностите за провеждане на производствена практика в реална работна среда

 

Дейност

Срок за учебно производствена практика

10 и 11 клас

12 клас

1

Подписване на договор за провеждане на производствена практика в реална работна среда, Приложение 1

15.06.2023

10.04.2023

2

  Начало на производствената практика в реална работна среда

01.07.2023г

01.05.2023г

3

Попълване на Присъствен лист за провеждане на производствената практика в реална работна среда, Приложение 2

ежедневно

ежедневно

4

Формуляр за оценка на проведена производствена практика в реална работна среда Приложение 4

14.07.2023г

15.05.2023г.

II. Набор от документи ( Приложения 1,2, 3, 4), необходими да се представят на работодателя:

  1. ДОГОВОР за провеждане на ПП в реална работна среда в 3 броя ( за училището, за работодателя, за ученика/родителя)  – Приложение 1
  2. ДНЕВНИК за провеждане на ПП в реална работна среда – Приложение 2
  3. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ/ ТЕМИ за провеждане на ПП в реална работна среда – Приложение 3
  4. ФОРМУЛЯР ЗА ОЦЕНКА на проведена ПП в реална работна среда – Приложение 4