Права и задължения на учениците в ПГКМКС

/съгласно правилника за дейността на гимназията/


Чл. 38. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователния процес.

Чл. 39. Учениците притежават Ученическа лична карта.

Чл. 40. Ученикът има право:

 1. Да избира профилиращите предмети и предметите за ЗИП и СИП – за учениците от ХІI клас; ИУЧ (избираеми учебни часове) и ФУЧ (факултативни учебни часове) – за учениците от VIII до XI клас, според възможностите на училището и училищния учебен план.
 2. Да участва в извънкласните и извънучилищни дейности, в това число във формите на ученическо самоуправление и проектни дейности.
 3. Да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и дисциплина- при постъпването му в училище, в началото на годината и при поискване.
 4. Да бъде консултиран във връзка с професионалното му развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите желания и способности. Графикът за консултации с преподавателите се обявява в началото на всеки срок.
 5. Да получава защита при накърняване на правата и достойнството му, да се обучава и възпитава в здравословна, безопасна и сигурна среда.
 6. Да ползва безплатно училищната материално-техническа база и да получава библиотечно-информационно обслужване по ред, определен от Директора.
 7. Да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса му за развитието на училищната общност, да получава стипендия при условия и ред, определени с Постановление на Министерски съвет № 328 от 21. 12. 2017. за условията за получаване на стипендии от ученици, завършили основно образование.
 8. Да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на училищната дейност.
 9. Да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи неговите права и интереси.
 10. Да отсъства от училище по уважителни причини:

а.  с представяне на медицинска  бележка, заверена от медицинския специалист, или документ от спортния клуб, в който членува, или от държавни и общински институции до 3 дни след завръщането му на училище. Медицинската бележка трябва да съдържа следните задължителни реквизити: УИН на лекаря, номер на амбулаторния лист и дата;

б.  до 3 дни в една учебна година с разрешение на класния ръководител;

в. до 7 дни с предварително разрешение на Директора въз основа на писмена молба от родителя.

 1. Да участва с право на съвещателен глас в работата на обществения съвет като представител на ученическото самоуправление.
 2. Да избира различна от дневна форма на обучение съгласно Наредба 10 за организация на дейностите по здравословни, семейни или други причини. В Гимназията възможната форма е самостоятелна, индивидуална или комбинирана.

Чл. 41. Ученикът има следните задължения:

 1. Да съхранява авторитета на училището, да спазва Етичния кодекс на общността и настоящия Правилник.
 2. Да не отсъства от учебните часове без уважителна причина. Освободените от физическо възпитание и спорт не присъстват в час с писменото съгласие на родителите, не напускат училищната сграда и не пречат с поведението си на учебния процес:

а.  отсъствие от учебен час без уважителни причини не се извинява;

б.  закъснение на ученика до 20 минути за учебен час се счита за половин отсъствие, а закъснение на ученика с повече от 20 минути – за едно отсъствие.

 1. Да уважава и да не накърнява честта, правата и достойнството на другите членове на училищната общност, както и да не прилага физическо и психическо насилие и дискриминация спрямо тях.
 2. Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол.
 3. Да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя. При неразрешено използване на мобилен телефон и/или други технически и/или електронни средства по време на час учителят прибира даденото електронно устройство от ученика и го предава на Ръководството. Електронното устройство се връща само на родител. Учителят задължително вписва забележка по поведението на ученика в Електронния дневник.
 4. Да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове и да не възпрепятства със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове.
 5. Да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.
 6. Да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на чл. 8, ал.4 от Закона за закрила на детето.
 7. В междучасията да не напуска двора на училището.
 8. Да опазва материално-техническата база, учебните пособия и чистотата на Гимназията:

а. при констатирана повреда на материално-техническата база щетите се отстраняват от и за сметка на извършителя в срок от 10 дни;

б.  задължително почиства работното си място след края на учебните занятия;

в.  не променя настройките на техниката (телевизор, компютър и др.) в класите стаи и кабинетите.

 1. Да носи личната си карта в училище и извън него.
 2. Да носи отговорност за опазване на личните си вещи и да ги прибира в определеното за това шкафче.
 3. Да не участва в политически партии и организации до навършване на 18-годишна възраст и да не организира дейности на политическа, религиозна или етническа основа.
 4. При отсъствие на преподавател да изчака 15 минути и след като уведоми Ръководството на училището, да изпълнява разпорежданията за заниманията на класа до края на учебния час.
 5. Да спазва законово установените правила за водене на училищната документация.
 6. Да изпълнява заповедите на Директора, решенията на Педагогическия съвет и указанията на учителите и класния ръководител.
 7. Да не използва нерегламентирано чужд интелектуален труд: да не преписва, да не подсказва, да не представя копирана информация като собствен труд и др.
 8. Да проверява електронната поща, предоставена му от училището, за новини, домашна работа и всяка друга информация свързана с обучението му.
 9. В условията на пандемия:

а.  да влиза в училищната сграда с лични предпазни средства;

б.  да носи лични предпазни средства в общите помещения (коридори, тоалетни, стълбища, фоайе);

в.  да не посещава учебни занятия при наличие на един или повече симптоми на заразно заболяване и да уведоми своевременно Ръководството на училището;

г.   да спазва указаните правила за придвижване в общите части;

д.  да носи отговорност за личната си хигиена;

е.  да не коментира здравословното състояние на други членове на училищната общност и техните семейства;

ж.  при ОРЕС да уведоми своевременно класния ръководител в случай на липса на техническо обезпечаване или при технически проблем;

з. При ОРЕС е длъжен да използва единната електронна онлайн система за обучение и да влиза в час във виртуална класна стая;

и.  при обучение в ОРЕС да не накърнява достойнството на членовете на училищната общност (да прави аудио или видеозапис без съгласието на другите участници, да не възпрепятства нормалното протичане на учебния процес и др.)

Чл. 42. Училищни правила за облекло и външен вид на учениците:

 1. Учениците трябва да се явяват в училище в чист и спретнат вид, с облекло в неутрални цветове, съответстващи на положението им на ученици и на добрите нрави и морал, възприети от нашето общество.
 2. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник, той се отстранява от училище до отпадане на основанията за отстраняването му, за което ръководството на гимназията уведомява родителите му.
 3. В училище не се допускат:

3.1.     ПАНТАЛОНИ

 • с ниска талия
 • тип шалвари
 • размъкнати, нарязани, увиснали
 • по-къси от 7/8
 • в ярка цветова гама и шарки

3.2.     РИЗИ/БЛУЗИ

 • прозрачни
 • с презрамки, тип потник
 • с гол гръб
 • с дължина, която не покрива кръста и корема

3.3.     РОКЛИ И ПОЛИ

 • по-къси от 10 см над коляното
 • с тесни презрамки
 • прозрачни
 • с дълбоки деколтета
 • с гол гръб
 • с дължина, която не покрива кръста и корема

3.4.     ОБУВКИ

 • домашни и плажни обувки
 • обувки с токчета по-високи от 5 см

3.5.     АКСЕСОАРИ

 • видими фрапиращи татуировки и пиърсинги
 • тежък грим
 • дълъг маникюр в крещящ цвят
 • дрехи, рекламиращи алкохол, наркотици, тютюнопушене и насилие