Уважаеми родители, класни ръководители и ученици,

От 06.02.2023 г. до 17.02.2023 г. включително ще се проведе кампания по приемане на документи за кандидатстване за получаване на месечни стипендии от учениците за втория срок на учебната 2022/2023 година. След този период заявления за получаване на месечни стипендии няма да се приемат.

Заявленията са публикувани на сайта на гимназията /линкът по-долу/. Всеки ученик, който отговаря на условията за получаване на стипендия може да изтегли, разпечата, попълни и представи на класния си ръководител подписано от ученик и родител/попечител/наставник заявление. Класните ръководители приемат заявленията и проверяват верността им, след което се подписват под декларацията от класен ръководител и предават заявленията от класа в стая 302.

Ако ученик получава право на стипендия за първи път, задължително прилага към заявлението документ от банка с номер на банкова сметка.

В периода 20-24.02.2023 г. училищната комисия ще разглежда, проверява и изготвя предложение до директора за класиране на учениците.

Кандидатства се за следните видове стипендии:

 1. За постигнати образователни резултати – при успех от първия учебен срок от 5,50 до 6,00.
 2. За подпомагане на достъпа до образование – при месечен доход на член от семейството до една минимална заплата за периода: 01.08.2022 – 31.01.2023 г. Моля, запознайте се с необходимите документи за този вид стипендия от Вътрешните правила в линка по-долу.
 3. За обучение в дуална форма и в паралелка от специалност с очакван недостиг на кадри на пазара на труда – при успех от първия учебен срок над 5,00.
 4. Учениците, които са кандидатствали за месечни стипендии за ученици с един родител и за ученици с трайни увреждания не подават отново заявления за стипендии. Техните стипендии са одобрени до края на учебната година.

Учениците, които имат отличен успех през първия учебен срок и имат право на стипендия по т. 3 и т. 4, имат право да получават и 1/2 от стипендията за постигнати образователни резултати и подават заявление и за нея.

Размерът на стипендиите зависи от целевите средства за стипендии в бюджета на училището за 2023 календарна година и броя на учениците, които са кандидатствали за стипендия през съответния период.

За допълнителна информация: инж. Вяра Милушева – ЗД АСД, тел. 0888289851, стая 302. Работно време: 8:00 – 16:30 ч.

Стипендии за учебната 2022/2023 година


Класиране месечни стипендии – Първи срок

 • Заповед за утвърждаване и класиране – месечни стипендии първи срок 2022/2023 – изтегли тук

Вътрешни правила за отпускане на стипендии след завършено основно образование – изтегли тук

 • Заявление за получаване на стипендия за обучение в дуална формаизтегли тук
 • Заявление за получаване на стипендия за обучение в защитена специалност изтегли тук
 • Заявление за получаване на стипендия за подпомагане на достъпа до образование Eднократна изтегли тук
 • Заявление за получаване на стипендия за подпомагане на достъпа до образование изтегли тук
 • Заявление за получаване на стипендия за постигнати образователни резултати изтегли тук
 • Заявление за получаване на стипендия за ученици без родители или с един родител изтегли тук
 • Заявление за получаване на стипендия за ученици с трайни увреждания изтегли тук

Стипендии за учебната 2021/2022 година


Класиране месечни стипендии – Първи срок

 • Заповед за утвърждаване и класиране – месечни стипендии първи срок 2021/2022 – изтегли тук

Класиране месечни стипендии – Втори срок

 • Заповед за утвърждаване и класиране – месечни стипендии втори срок 2021/2022 – изтегли тук

Процедура за отпускане на стипендии след завършено основно образование – изтегли тук

 • Бланка за заявление за стипендия за обучаващите се в дуална форма – изтегли тук
 • Бланка за заявление за стипендия за обучаващите се в защитени специалности – изтегли тук
 • Бланка за заявление за  стипендия за постигнати образователни резултати – изтегли тук
 • Бланка за заявление за  стипендия за подпомагане на достъпа до образование – изтегли тук
 • Бланка за заявление за  стипендия за ученик без родители или без един родител – изтегли тук
 • Бланка за заявление за  стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания  – изтегли тук