СТЕМ центърът в Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи – гр.Варна „Creative free space“ отваря врати!

„Клуб по роботика“

Клубът ще обезпечи заниманията по интереси на учениците, които имат изявен афинитет по темата.

Заниманията по роботика ангажират и предизвикват учениците да практикуват STEM и умения по роботика в среда „в близост до реалния свят“. Придобиват се умения в области като: базово програмиране, конструиране, механика, сензори. Фокусът е насочен към решаване на проблеми, програмиране, дизайн, физика, математика, информационни технологии, музика и изкуство.

„The Solution“

STEM модул с интегрирани часове по  математика, физика, философия, английски език и програмиране с фокус решаване на проблеми от реалния живот с помощта на роботи. Модулът ще бъде интегриран в учебните часове, като се предвиждат проекти от 10 учебни часа за всеки клас за общо 8 паралелки.

„Дигиталният ми АЗ“

Модул за пректно-базирано обучение със засилен изследователски подход с помощта на модела 1:1. Всички ученици и учителите в конкретния проект ще работят онлайн едновременно в клас или  съвместно по проект, който се възлага в облака. Планират се по 5 интердисципинарни проекта/урока между различни предмети за всяка паралелка.

STEM центровете (Science, technology, engineering, and mathematics – науката, технологиите, инженеринга и математиката) са бързо развиваща се тенденция в световен мащаб и приоритет на Министерството на образованието и науката за насърчаване обучението в областта на технологиите и точните науки у нас. Те не само подпомагат обучение в среда, близка до реалния живот и улесняват последващата реализация на учениците на пазара на труда, а и стимулират креативността на учениците, запознават ги с най-актуалните иновации и им създават начин на мислене, отворен за промените и възможностите.

Учителят администрира устройствата и процесите, учениците решават проблем и представят решение, развиват се ключови умения на 21 век.

Образователната роботика позволява на учениците да учат по различни начини STEM дисциплини, като целта е да се улеснят уменията и нагласите им за анализ и работа с роботи. Роботиката в класната стая има няколко предимства:

– Програмирането става лесно и забавно. Всъщност програмирането може да бъде твърде трудно и скучно, когато се учи чрез „традиционния“ абстрактен метод.

– Заниманията по роботика могат да се използват, за да въведат в класната стая всички онези ученици, които не са достатъчно мотивирани да посещават редовните учебни часове.

– Развиване на умения за бъдещето – Роботиката подготвя учениците и ги прави конкурентно способни за бъдещето. Чрез програмиране на роботи учениците могат да открият дали техните способности и интереси съответстват на онези умения, които ще определят пазара на труда на бъдещето, като програмиране, научна технология или инженерство.

Работата с робот стимулира учениците да изграждат инженерната си интуиция и набляга на смисленото проблемно обучение чрез интегриране и прилагане на техните знания. Стратегическо решаване на проблеми, изчислително мислене, мислене от по-висок ред, логически и аналитични разсъждения: това са само няколко примера за способностите, разработени от образователната роботика, способностите, които ще бъдат основни в много професионални области.

На ниво ученик: по-висока мотивация за учене сред учениците; повишаване на дигиталната грамотност; провокиране на креативност и творчество; умения за работа в екип; минимум 2 отбора по роботика, които ще бъдат достойни представители на гимназията на състезанията по роботика и инженеринг.

На ниво учител: повече проектно-базирано обучение в центъра и извън него; мотивация на учителите да работят в екип и да намират нови между-предметни връзки за реализиране на интегрирани уроци; по-висока готовност за по-качествено образование в кризисни ситуации налагащи дистанционни форми на взаимодействие; качествени смислени обучения.

На ниво администрация: внедряване по етапно на модела едно към едно в цялата гимназия; анализ на постигнатите резултати, отчитане на грешките и изграждане на нови стратегии за развитие.