Бюджет

на Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи – гр. Варна


Финансова година 2021